ROSTĚNICE, a.s., Rostěnice 49, 682 01 Vyškov, IČO 63481821, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1740

www.rostenice.eu, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře

     Společnost ROSTĚNICE, a. s., sídlo: Rostěnice 49, 682 01 Vyškov, IČ 63481821, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1740 s odkazem na ustanovení §362, odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. , zákon o obchodních společnostech a družstvech v platném znění tímto

informuje akcionáře společnosti

že obdržela protinávrh akcionáře Ing. Vítězslava Navrátila k záležitostem, které jsou zařazeny na pořad jednání valné hromady dne 21. 2. 2014. Protinávrh je uveden na zadní straně tohoto stanoviska.

     Představenstvo projednalo protinávrh na svém jednání dne 14. 2. 2014. Protinávrh ohledně seznamu akcionářů je v souladu se zákonem a považuje ho za důvodný. Protinávrh ve věci snížení považuje za praktický, neboť společnost i po navrhovaném snížení základního kapitálu evidovala v účetnictví vlastní akcie.

Rostěnice 17. 2. 2014

ROSTĚNICE, a. s.

Ing. Vítězslav Navrátil

předseda představenstva

 

 

 

Protinávrh k záležitostem zařazených na pořad jednání valné hromady dne 21. 2. 2014

 

 K článku 11. Odst. 1 Akcie na jméno-seznam akcionářů a omezení převoditelnosti navrhuji, aby byl veden seznam akcionářů a aby ve stanovách bylo uvedeno které údaje seznam akcionářů má obsahovat.

 

Článek 11.

 

Odst. 1. , věta první zůstává v platnosti (Společnost vede seznam akcionářů) a doplňuje se:

 

Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby, označení akcie a změny zapisovaných údajů.

 

Na pořadu jednání je také snížení základního kapitálu o akcie ve vlastnictví společnosti. Protože na základě veřejného návrhu společnost nabyla další akcie, navrhuji, aby tato záležitost na této valné hromadě nebyla projednána.

 

Ing. Vítězslav Navrátil