POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti ROSTĚNICE, a.s., IČO 634 81 821, se sídlem Rostěnice 49, okres Vyškov, PSČ 682 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1740 („společnost”), internetové stránky: www.rostenice.eu

tímto svolává

v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat v úterý dne 22. listopadu 2016, v 8.30 hod.

v budově Obecního úřadu v Rostěnicích na adrese Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, PSČ 682 01

   Pořad jednání valné hromady:

 1. Úvod
  1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, schválení hlasovacího, jednacího a volebního řádu
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

2) Rozhodnutí o změně stanov týkající se změny sídla firmy

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Akcionář zapsaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie společnosti má právo účastnit se valné hromady.

Registrace akcionářů:

Registrace akcionářů bude probíhat v době od 8.00 hod. do 8.30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společností pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Podpis akcionáře musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Pro posouzení oprávnění přítomných osob k účasti na valné hromadě je rozhodující seznam akcionářů vedený společností. V případě, že se liší údaje v seznamu akcionářů a ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, je rozhodující záznam v seznamu akcionářů, neprokáže-li se opak. Opak může akcionář prokázat výpisem z účtu vlastníka evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Jestliže záznam v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti z důvodů na straně akcionáře, nemůže se takový akcionář domáhat vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Přítomní akcionáři a zmocněnci akcionářů se zapisují do listiny přítomných.

Příloha: 1) Hlasovací, jednací a volební řád

Návrhy usnesení valné hromady, jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva

1) a) Schválení hlasovacího, jednacího a volebního řádu

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje hlasovací, jednací a volební řád valné hromady v následujícím znění: (návrh hlasovacího, jednacího a volebního řádu valné hromady tvoří přílohu č. 1 této pozvánky).”

b) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

Návrh usnesení

„Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady:     Ing. Vítězslava Navrátila

za zapisovatele:                       Danu Vránovou         

                   za ověřovatele zápisu:              Ing. Jiřího Havíře,

                                                                 Ing. Svatoslava Schwarzera

                   za sčitatele hlasů:                    Ing. Antonína Blažka, Ing. Antonína Fialu,

                                                                 Zdeňka Bětíka“

Zdůvodnění

Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti. V souladu s § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích si valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

2) Rozhodnutí o změně stanov týkající se sídla firmy

Návrh na usnesení

„ Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti v článku 2 stanov tak, že sídlo společnosti bude znít následovně:

„Sídlo společnosti: Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 166, 682 01 Vyškov“

Zdůvodnění

Společnost v roce 2016 dokončila stavbu nové správní budovy. Nová správní budova má číslo popisné 166. Společnost má ve stanovách uvedeno přesné sídlo firmy včetně čísla popisného, a proto je nutná i změna stanov.

Vyjádření představenstva

Záležitost navrhovaná na pořad jednání valné hromady patří podle § 421 zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady.

Upozornění pro akcionáře

Akcionáři jsou ode dne 19. října 2016 do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni zdarma v sídle společnosti nahlédnout v pracovních dnech v době od 10.00 do 14.00 hod. do návrhu změn stanov.

Představenstvo společnosti ROSTĚNICE, a.s.,                                

V Rostěnicích dne 18. 10. 2016

                  

Ing. Vítězslav Navrátil

předseda představenstva

 

 

 

 

Příloha č. 1 - Návrh hlasovacího, jednacího a volebního řádu valné hromady

Valná hromada se bude řídit v souladu se stanovami společnosti a zákonem těmito pravidly:

 1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo prostřednictvím svých zástupců akcionáři, kteří mají akcie představující 30 % základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje většinou přítomných akcionářů. O změně stanov společnosti týkající se změny stanov rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů.
 2. Akcionáři, kteří v průběhu valné hromady opustí jednací sál, odevzdají své hlasovací lístky osobám pověřeným k prezenci akcionářů. O tyto hlasy bude vždy pro příslušné hlasování snížen celkový počet přítomných hlasů na valné hromadě.
 3. Hlasování a volba orgánů valné hromady se děje aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem hlasů akcionáře. Oznámení o přijetí či nepřijetí usnesení o dané záležitosti bude vyhlášeno po předložení následujícího bodu pořadu valné hromady.        
 4. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu předloženém představenstvem, po té o ostatních protinávrzích v pořadí, v jakém byly společnosti předloženy.
 5. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva pověřený představenstvem a řídí ji až do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady.
 6. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a obdržet k nim vysvětlení.
 7. Žádá-li akcionář o vysvětlení, požádá o ústní vystoupení, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
 8. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
 9. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu nebo jenom části.

Návrh pravidla pro sčítání hlasů.

Sčitatelé hlasů po každém hlasování sečtou počet hlasů na hlasovacích lístcích, přičemž se nejdříve sčítají hlasy „proti“, dále se sčítají hlasy „zdrželo se“ a v poslední řadě se sčítají hlasy „pro“.